အသင်းဝင်ရန်အတွက် Online Registration

( သို့မဟုတ် )

Download အသင်းဝင်ပုံစံရယူရန် | Download Google Authenticator change form ရယူရန်
Myanmar tradeNET
Myanmar’s Trade Network and E-Commerce Portal
Phone: 01-371219 / 01-375668
E-Mail [email protected]
  သို့ဆက်သွယ်ပါ
     
လျှောက်ထားလိုသည့် Form တွင် အချက်အလက်များဖြည့်သွင်းပြီး ပသကမူရင်း၊ smart card မူရင်း scan copy တို့ဖြင့် email ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Membership များအတွက်ရရှိမည့် အကျိုးအမြတ်များ

၁။ Online Application လျှောက်ထားခြင်း
၂။ Online Importer & Explorter Registration လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း
၃။ ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လိုင်စင်၏ Status အားသိရှိနိုင်ခြင်း
၄။ ပို့ကုန်/သွင်းကုန် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် အခါအားလျော်စွာ ချမှတ်ထားသော လမ်းညွှန်ချက်များအား အချိန်မှီ သိရှိနိုင်ခြင်း
၅။ Research Paper များရရှိနိုင်ခြင်း
၆။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပကုန်စည်များနှင့် ပက်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များအား သိရှိနိုင်ခြင်း
၇။ Trade Directory များဖတ်ရှုနိုင်ခြင်း
၈။ ပို့ကုန်/သွင်းကုန် ကုန်စည်ဈေးနှုန်းများသိရှိနိုင်းခြင်း
၉။ Commerce နှင့်ပက်သက်သောမေးခွန်းများအား မေးမြန်းနိုင်ခြင်း
၁၀။ WTO, FTA, ROO ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏ နောက်ဆုံး အခြေအနေများအား သိရှိနိုင်ခြင်း