အသင်းဝင်ရန်အတွက် Online Registration

( သို့မဟုတ် )

Download အသင်းဝင်ပုံစံရယူရန်
Myanmar tradeNET
Myanmar’s Trade Network and E-Commerce Portal
Phone: 01-371219 / 01-375668
E-Mail [email protected]
  သို့ဆက်သွယ်ပါ
     
DownloadGoogle Authenticator change form ရယူရန်
(1)Member အသစ်ဝင်ရန်(သို့မဟုတ်)သက်တမ်းတိုးရန်
(2)Google Authenticator Code ကို Handset ပြောင်းလဲအသုံးပြုရန် သက်ဆိုင်ရာ Application Form,ပသက မူရင်းနှင့် smart card မူရင်း scan copy ကို email ပေးပို့ရပါမည်။

Membership များအတွက်ရရှိမည့် အကျိုးအမြတ်များ

၁။ Online Application လျှောက်ထားခြင်း
၂။ Online Importer & Explorter Registration လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း
၃။ ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လိုင်စင်၏ Status အားသိရှိနိုင်ခြင်း
၄။ ပို့ကုန်/သွင်းကုန် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် အခါအားလျော်စွာ ချမှတ်ထားသော လမ်းညွှန်ချက်များအား အချိန်မှီ သိရှိနိုင်ခြင်း
၅။ Research Paper များရရှိနိုင်ခြင်း
၆။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပကုန်စည်များနှင့် ပက်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များအား သိရှိနိုင်ခြင်း
၇။ Trade Directory များဖတ်ရှုနိုင်ခြင်း
၈။ ပို့ကုန်/သွင်းကုန် ကုန်စည်ဈေးနှုန်းများသိရှိနိုင်းခြင်း
၉။ Commerce နှင့်ပက်သက်သောမေးခွန်းများအား မေးမြန်းနိုင်ခြင်း
၁၀။ WTO, FTA, ROO ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏ နောက်ဆုံး အခြေအနေများအား သိရှိနိုင်ခြင်း